『Love!!』

Watashi wa surki......des.

NANI???????

Um......

Nanite koto!?!

Nani mo!

Shitsuren!!

Ano......Gomenasai.

Daijogun.....des...ca!!Honto,daijogun!

Honto!?!

Sate,jissai ni......watashimo anatasuki

Yagataneh!!

B
e
f
p
q
r
s
K
O
キーボード操作
 • J 次のページ
 • K 前のページ
 • [ 最初のページ
 • ] 最後のページ
 • E フキダシのモーションON/OFF
 • 0 自動ページ送りOFF
 • 1 自動ページ送り (おそい)
 • 2 自動ページ送り (ふつう)
 • 3 自動ページ送り (はやい)
 • P 自動ページ送りの停止/再開
 • ? キーボード操作の表示
もう一度みる
他の作品をみる
公開日 2012/08/12 00:21 再生回数 8

作者からのコメント

Teian suru!!!!

みんなのコメント

ログインしてコメントを書く…